top of page
Espacio de trabajo público

FOL

El departament de FOL impartix els mòduls professionals “Formació i Orientació Laboral” (FOL), i “Empresa i Iniciativa Emprenedora” (EIE) que afecten a tots els cicles formatius de qualsevol família professional.

La contribució del nostre departament té com a finalitat afavorir l’accés al món laboral i empresarial, que és una prioritat des del punt de vista de la Formació Professional. Però no només com a treballadors assalariats, sinó també com a emprenedors i empresaris. Per això, els continguts que formen part de la nostra especialitat, tenen a veure amb la recerca d’ocupació, amb els drets i deures d’una relació laboral, amb les relacions dins de l’àmbit laboral (participació dels treballadors, equips de treball, negociació laboral...), amb la salut i seguretat al treball i amb l’empresa i iniciativa emprenedora (el procés i tràmits de constitució d’una empresa i l’estudi del seu funcionament).

El departament participa en activitats i projectes del centre en:

 

Organització del Concurs “Currículum vitae creatiu” dirigit a tot l’alumnat del centre i patrocinat per l’AMPA

Organització de tallers i xarrades en les Jornades Tècniques d’FP

Participació i promoció de noves pedagogies actives, treball cooperatiu i aprenentatge basat en reptes i projectes.

Realització d’activitats complementàries i extraescolars diverses

Projecte de Conciliació i Mediació Escolar

Projecte de Qualitat i coordinació de la FCT

Assessorament laboral i orientació professional als alumnes i exalumnes del centre

bottom of page