PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS 2022

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS G. MITJA I G. SUP

RESULTATS PROVISIONALS

GRAU MITJA

GRAU SUPERIOR

LLISTAT DEFINITIUS ADMESOS GM 

LLISTAT DEFINITIUS ADMESOS GS

Enllaç web conselleria amb informació actualitzada

 

 

CALENDARI DE LES PROVES 2022

 

 • INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022):

 • SOL·LICITUD d'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • SOL·LICITUD d'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril de 2022

 • Llistats provisionals d'admesos: 27 d'abril de 2022

 • Llistats definitius d'admesos i exclosos: 5 de maig de 2022

 • PROVES: 23 i 24 de maig de 2022

 • Llistats provisionals qualificacions: 310de maig de 2022

 • Lliurament documentació justificativa: del 21 de març al 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

 • Llistats definitivus qualificacions: fin a l'1 de juliol de 2022

 • Lliurament de certificats de la prova: del 3 al 4 de juliol de 2022

 

​Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 

 • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.  (Impresos de taxes)

 

IMPORTANT:

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova (si és el nostre centre IES COTES BAIXES será el  administracio@iescotesbaixes.org  o 03000400.secretaria@edu.gva.es indicant en l'assumpte (PAC_NOM_COGNOMS).