top of page

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS

 

 

RESULTATS PROVES

Enllaç web conselleria amb informació actualitzada

 

​Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 

  • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  • Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

  • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.  (Impresos de taxes)

 

IMPORTANT:

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova (si és el nostre centre IES COTES BAIXES será el  administracio@iescotesbaixes.org  o 03000400@edu.gva.es indicant en l'assumpte (PAC_NOM_COGNOMS).

bottom of page