PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS 2020

NOVETAT:

LLISTAT DEFINITIU RESULTATS PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS CURS 2020-2021

LLISTES DEFINITIVES ADMESSOS A LES PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS

ADMESOS GRAU MITJA

ADMESOS GRAU SUPERIOR HUMANITATS I CCSS

ADMESOS GRAU SUPERIOR TECNOLOGÍA

 

 

Presentació Resum Normativa

 

NOTA INFORMATIVA COVID 19

Per tal de facilitar els tràmits on line vos informem que el següents formularis son editable i es poden signar accedint al menú d'Adobe Acrobat Reader,  Herramientas / Rellenar y firmar. (Podeu veure un breu tutorial ací)

Una vegada cumplimentada, enviar el formulari junt als documents annexes necesaris a  administracio@iescotesbaixes.org.

 

Calendari Proves d'Accés 2020

INSCRIPCIÓ (del 25 al 29 de maig 2020): 

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

 • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 10 de juny de 2020

 • Publicació llistats provisionals d'admesos: 10 de juny de 2020

 • Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 19 de juny de 2020

 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020

 • PROVES GRAU SUPERIOR: l'1 i 2 de juliol 2020

 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà: 6 de juliol de 2020

 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau superior: 6 de juliol de 2020

 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 18 de maig al 8 de juliol de 2020, tots dos inclusivament.

 • Publicació llistats definitivus qualificacions i lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: 10 de juliol de 2020

Enllaç Normativa i impressos necessaris editables

Breu tutorial signatura document pdf

Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.  (Impresos de taxes)

 

IMPORTANT:

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova (si és el nostre centre IES COTES BAIXES será el  03000400@gva.es o a administracio@iescotesbaixes.org , en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC, seguides del nomi cognoms de la persona sol·licitant (PAC_NOM_COGNOMS).

Breu tutorial signatura document pdf

INFO

IES COTES BAIXES

Poligon Industrial Cotes Baixes

03804 Alcoi - Alacant

966 528 110 

03000400@gva.es

COL.LABORADORS

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey YouTube Icon

ESO